21 Nov 2014

ഓഹ്... നിങ്ങളു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ...!? !

ഒരു യഥാർഥ സംഭവം:
ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് (പയ്യൻ ആണു, പേരു വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല) എന്നോട് ചോദിച്ചു : “വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ??”
ഞാൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വാട്ട്സ് ആപ്പ്, വീചാറ്റ്, വൈബർ മുതലായ ചാറ്റ് ശ്രേണിയിൽ പെടുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ്ങ് ആപ്പ്ളിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല.”
ഉടനെ സുഹൃത്തിന്റെ സംശയം: “ഓഹ്... നിങ്ങളു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ...!? സോറി...”.
ഇതു കേട്ട ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നുപോയി.
കമ്മ്യൂണിസം എന്നാൽ 'സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളിൽ സജീവമല്ലാതെ ആവുക' എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ അറിവുതന്ന്നെയായിരുന്നു.
ഒരു പക്ഷെ, അതായിരിക്കും ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്മ്യൂണിസം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യുവതലമുറയിലെ ഇത്തരം കപടവാദികൾ മാതൃകകളാവട്ടെ.
.
കാർൾ മാർക്സെ, പൊറുക്കുക!
മാർക്ക് സുക്കർബർഗെ പൊറുക്കുക!
ഇവർ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എന്തെന്നു ഇവർ അറിയുന്നില്ല!!

23 Sep 2014

MANGALYAAN...

Feeling proud to be an Indian. Again, ISRO is hitting the marquee with its successful accomplishment of missions. Especially this time, with one of the most challenging missions ever. "The Mars Orbiter Mission" - Mangalyaan.
The successful launch of Chandrayaan-1 had already increased the levels of confidence among the Indian scientists and space aspirants!
It is easy to celebrate the success and criticize the failures indeed. I think it is time to commemorate the dedicated deeds of hundreds of individual brains behind this, since after the completion of its feasibility study in 2010.
It is nothing, but their dedication, practicality, precision and perseverance that is getting proved day by day. These people had created a 'SPACE' for India in the mighty universe!
Proud to be an Indian! Respect ISRO and Team Mangalyaan! Let this be a kick start for our future space exploratory missions!
"MOM"- from Mother India

- Rahul Sharma

22 Aug 2014

PEACE comes only with COURAGE

Once upon a time, a coward dared to look onto a mirror for his image, and then he saw a terrorist there! This is where the real terrorism originates.
Don't be a coward ever.
PEACE= COURAGE
- Rahul Sharma

31 Jul 2014

LOVE V/s SETTLEMENT and EGO - (THE GAZA ISSUE)

Boys often used to tell their girlfriends: "Hey dear, I love you, but please understand that I have to settle in my life. Please give me some time".
I think, SETTLEMENT has been a problem since ages!
Rather than loving their lovers, individuals find pleasure in settling down independently at first. Yes, obviously it is the core human psychology to stay free, independent of others. This prevails within the mindsets of humans irrespective of cast, creed, religion, nation, culture, sex etc.. At an eccentric level, it can provoke the EGO within us.
Yes, from LOVE> FREEDOM >EGO > DISGUST> QUARREL> FIGHT> WAR.
It starts with Love and freedom, and ends in a war!
This happens in the root level.
Now, it is happening in a global level, and it is at its magnified state.
Yes, I am coming back to the problem of settlement. What does it mean actually?
All of us are fond of Indus valley, Egyptian, Mesopotamian, and the other settlements!
The act of SETTLEMENT had witnessed the Eradication of Red Indians;
the ARYAN supremacy over the DRAVIDIANS etc...
A nation for slaves, a nation for Christians, a Nation for Muslims, a Nation for Jews and the world is getting divided day by day!
Yes, I am coming to the topic- ISRAEL and PALESTINE.
The whole thing cannot be typed here.
Once upon a time, Nazis faced huge criticism for the act of holocaust- the killing of Jews.
Now, things are no different from the Jewish state Israel.
We often find people taking sides of Palestine as well as Israel in this issue, say blindly. Checking out the history, it started around 1917, when the Jews were promised a separate homeland in Palestine.
Since then, those areas had gone through various trauma after World War II, the Arab-Israel war, the 6 day war (1967), Gulf wars etc.. Then comes the US intervention, and the acts of global policing.
Sarcastic!
Time went from Ariel Sharon and Yaser Arafat to Benjamin Netanyahu and Mahmud Abbas. Political talks are considerably boring when it comes to the common man.
Political talks are considerably cruel when it comes to the victims.
This is 2014.
Is there any bit of change for the egos of Israelis?
Is there any bit of unity among the Hamas and Hezbollahs?
What for the warfare?
Countless Muslims were killed even today.
Don't know the scoreboard numbers of Sunnis and Shiyas as well.
There aren't any Israelis. There aren't any Palestinians indeed.
There are just victims. Red Blooded sufferers of COLD BLOODED killers.
Where are those religious norms that teach peace and love?
Where are those religious norms that teach fraternity?
Children at Gaza and West Bank has no religion.
They don't even know how to think.
PEOPLE ARE BEING KILLED JUST BECAUSE THEY ARE BORN AT 31.4167° N, 34.3333° E i.e, the GAZA STRIP. This is ridiculous, humiliating, sarcastic, barbarian and insane and is nothing but pure form of sadism.
SETTLEMENT is the problem, ego is the problem which is eventually leading to the breaking of agreements. Things are getting weird over there day by day, and it is getting uncontrollable.
As humans, we are ought to think more, better say, to think OUT OF THE BOX, and promote peace and fraternity.
Obviously, we all have just one life as for our knowledge.
and please understand that LOVE, FRATERNITY and FREEDOM are more important than attaining INDEPENDENT SETTLEMENT.
Posters, banners and speeches from various other parts of the sphere can do nothing much to promote peace at the spot.
I do strongly believe that The idea of PEACE PROMOTION SHOULD ALWAYS BE IMPARTED ON THE ATTACKING SIDE, whichever maybe.
Once they are ego struck, it is hard to get their minds back.
The sufferers cannot stay calm for long as per universal human nature!
LEARN TO FORGIVE and LEARN TO LOVE.
We can pray for them. Pray for the sinners and pray for the sufferers.
The Unguided mass of people are losing their senses and discretion power just to burst out crackers over there.
'vasudevakudumbakam' - universal fraternity - is the key solution.
The toughest solution to implement.
Total helplessness.
Anyway globally, let us HOPE for a ray of HOPE, yet HOPE may be a dangerous thing at some places!
No idea, regarding how to conclude this article, so I am just stopping here.
(irresistible feelings whirling within my mind after watching the News videos)
Friends, let us THINK at least.

17 Jun 2014

Al-Qaeda threat, which urges Kashmiri youths to wage war (Jihad) against India. - Is it an Unwanted propaganda??
It seems like certain media are doing unnecessary propaganda for these terrorists, creating the feeling of Insecurity among the readers/viewers. I saw yesterday's MATHRUBHUMI dated 16th June, 2014 (one among the leading Malayalam newspapers), report on the front page regarding the Al-Qaeda threat, which urges Kashmiri youths to wage war (Jihad) against India.

I think, we should learn to ignore such propaganda and that is the only way to fight against 'mental terrorism'! NO OTHER newspaper had reported the same in such a manner. The report even addresses Bin Ladan as 'ADDEHAM' (the term in Malayalam used for addressing a superior person with respect) at some point!
This is really ironic, I should say. I have no intention to blame or criticize negatively a particular newspaper say any, and I did not mean it. I would just like to point out what I felt, maybe my mistake, but I am writing this just because I do believe that there exist a lot of people who could have gone through the same kind of feelings on reading these reports.

The News can be true, and it is to be considered seriously and Govt. should take necessary actions and precautions against terrorism and people should be made aware of it. I believe that no external forces can destroy India, as long as WE, THE INDIANS stay together. But I would like to say that prominent Newspapers & channels, should show a little bit of maturity indeed and I would also like to say that, sharing these kind of matters again and again just popularizes their deeds as I did find many a number of people digging the news up and sharing in social media, thereby creating the feeling of insecurity among the people that somebody is going to BOMB the country as a whole soon!!!.
Just ignore these propaganda and believe in our STRENGTH, the NATION's STRENGTH.! JAI HO,
JAI HIND!
good Morning :-)